HBO5 - Verkeerskunde

 

Ben je ervan overtuigd dat we dringend duurzamer moeten gaan leven? Mobiliteit is daarin een sleutelbegrip. Je krijgt een vernieuwende en toekomstgerichte visie aangereikt op alles wat met verkeer, mobiliteit en verkeersveiligheid te maken heeft. Professionals uit het werkveld leiden  je via theorie, maar ook via praktische cases en werkplekleren, op tot een professionele verkeerskundige.

Er wordt maximaal gestreefd naar een permanente kruisbestuiving tussen docenten-vakmensen en studenten en tussen de studenten onderling. Nieuwkomers leren van professionals maar soms zijn ook nieuwkomers een krak in een  of andere discipline die een bijdrage kan leveren aan de klasgroep. Daar wordt binnen onze opleiding gretig gebruik van gemaakt.  En omdat we niet altijd zelf het warm water moeten uitvinden, schenken we tijdens onze studiedagen en onze meerdaagse (buitenlandse) studiereis ook aandacht aan binnen- en buitenlandse good practices. Permanent leren is het motto van deze driejarige opleiding HBO5 [Graduaat] Verkeerskunde.  

 

Voor wie? 

Onze opleiding richt zich zowel tot beroepsmensen die zich verder willen bekwamen in het vakgebied als tot toekomstige werknemers die zich willen professionaliseren binnen dit domein om vervolgens een uitdagende job te vinden in de boeiende mobiliteitssector. 

 

Studieduur en traject

Het modeltraject loopt over drie schooljaren van twee semesters. Je volgt telkens les op donderdagnamiddag (14 uur tot 18 uur) in campus VIVES (Doorniksesteenweg 145 – Kortrijk).

Je neemt deel aan praktijkgerichte lessen die begeleid worden door deskundige docenten die zelf werkzaam zijn binnen het vakgebied. De theoretische lessen worden afgewisseld met projectwerking. Naarmate je opleiding vordert, neem jij je studie meer en meer in handen. De opleiding is volledig modulair. Ze bestaat uit zes deelgebieden met telkens drie modules. Een module is het kleinste deel van een opleiding dat leidt tot certificering. Door deze modulaire structuur kan je zelf heel flexibel jouw traject vastleggen. Maar het volgen van het modeltraject waarborgt een logische opbouw van je kennis. 

 

Toelatingsvoorwaarden 

Om als student toegelaten te worden tot een opleiding HBO5, moet je voldaan hebben aan de deeltijdse leerplicht (minstens 18 jaar zijn).

Daarenboven moet je beschikken over één van de volgende studiebewijzen:
•    een studiegetuigschrift van het tweede leerjaar van de derde graad van het secundair onderwijs dat minstens drie jaar behaald is
•    een diploma van het secundair onderwijs
•    een certificaat van een opleiding van het secundair onderwijs voor sociale promotie van minimum 900 lestijden
•    een certificaat van een opleiding van het secundair volwassenenonderwijs van minimum 900 lestijden
•    een certificaat van het hoger beroepsonderwijs
•    een diploma van het hoger onderwijs voor sociale promotie
•    een diploma van het hoger beroepsonderwijs
•    een diploma van het hoger onderwijs van het korte type met volledig leerplan
•    een diploma van bachelor of master
•    een studiebewijs dat krachtens een wettelijke norm, een Europese richtlijn of een internationale overeenkomst wordt erkend als gelijkwaardig met één van de voorgaande diploma's.

Indien je niet over één van bovenstaande studiebewijzen beschikt, kan je worden toegelaten mits het afleggen van een toelatingsproef.

Wil je graag nog je diploma secundair onderwijs behalen? Dan kan je je HBO5-opleiding combineren met de opleiding Aanvullende Algemene Vorming.

 

Vrijstellingen 

Een vrijstelling voor een module, betekent dat je deze module niet moet volgen en er ook geen examen moet van afleggen. Je kan deze vrijstelling op twee manieren bekomen:

 • EVC: een eerder verworven competentie betekent dat je over een geheel van kennis, inzichten, vaardigheden en attitudes beschikt die relevant zijn voor een competentie in de opleiding, maar dat je om dat te staven geen studiebewijs kan voorleggen. Dit is bijvoorbeeld kennis, vaardigheden die je hebt verworven door ervaring.
 • EVK: een eerder verworven kwalificatie kan je bewijzen door middel van een binnenlands of buitenlands studiebewijs dat aangeeft dat een formeel leertraject, al dan niet binnen onderwijs, met goed gevolg werd doorlopen.  

Je kan in beide situaties voor de betrokken module(s) vrijstelling aanvragen. 

 

Diploma 

HBO5 [Graduaat] Verkeerskunde 

 

Aan het werk

Verkeerskundigen kunnen terecht bij:

 • Openbare Besturen (Federale en Vlaamse Overheid en lokale besturen)
 • Lokale en Federale politie (leidinggevenden - 7e basisfunctionaliteit verkeer)
 • bedrijven en organisaties uit de vervoerssector
 • studiebureaus
 • diverse onderwijsinstanties
 • architectenbureaus
 • particuliere en openbare vervoersondernemingen
 • wegenbouwondernemingen
 • vormings- en opbouwwerk
 • erkende  rijscholen
 • belangengroeperingen

 

Informatie en inschrijving  

Voor deze opleiding kan er niet online ingeschreven worden!

Contactpersoon: Jan Bonneure

jan.bonneure@miras.be
0471 99 82 97
Tijdens een intakegesprek worden de wederzijdse verwachtingen besproken en krijg je gedetailleerde informatie over het leertraject.

Raadpleeg de website van VIVES voor meer info.

 

Studieprogramma: