HBO5 - Maatschappelijk werk

 

Wil je graag in de welzijnssector werken om mensen met uiteenlopende noden te helpen? Wil je een luisterend oor bieden en mee zoeken naar oplossingen? Wil je in een team overleggen over de begeleiding die je cliënten en hun omgeving kunt bieden? Ben je geëngageerd om met en voor hen te bemiddelen zodat ze krijgen waar ze recht op hebben? Oriënteer je hen hiervoor graag doorheen een kluwen van wetgeving en hulpverleningsinstanties? Wil je een stevige theoretische achtergrond met betrekking tot het maatschappelijk werk, maar wil je ook voldoende tijd kunnen doorbrengen op de werkvloer? Dan is de opleiding HBO5 Maatschappelijk werk iets voor jou!

 

Voor wie? 

We richten ons met de graduaatsopleiding maatschappelijk werk tot twee doelgroepen, met name volwassenen en jongeren:

Volwassenen

 • die verder willen studeren en een diploma hoger onderwijs willen behalen door een combinatie van leren, werken en gezinssituatie;
 • die zich willen heroriënteren in hun beroepsleven;
 • die in de sector werken als maatschappelijk werker en hun professionaliteit willen zien groeien.

Jongeren

 • die na het secundair onderwijs een diploma hoger onderwijs willen behalen in een omgeving waarin de theorie onmiddellijk kan omgezet worden in de praktijk;
 • die vraag hebben naar een individueel studieprogramma, afgestemd op de eigen studiemogelijkheden
 • die studeren willen combineren met werken.

 

Studieduur en traject

Deze opleiding duurt 4 semesters in het voltijds modeltraject. De opleiding is echter modulair opgebouwd zodat je een eigen programma kan samenstellen, flexibel en op maat. We bekijken samen wat voor jou het meest aangewezen traject is dat beantwoordt aan jouw ritme van verwerken, de mogelijkheden vanuit jouw werksituatie en je persoonlijk leven, interesses, leerwensen en leerbehoeften. 

De lessen worden gepland op één of twee vaste lesdagen per week, afhankelijk van jouw traject, aangevuld met gemiddeld 1,5 à 2 dagen praktijkervaring per week. Door deze combinatie verkeer je in de mogelijkheid om de lessen onmiddellijk te koppelen aan praktijksituaties en vice versa. Studenten die een voltijds programma opnemen, moeten rekenen op een tijdsinvestering van 4 à 5 dagen per week voor de opleiding. De trajectbegeleider helpt jou bij het opmaken van jouw studieprogramma.

De modules vinden - tenzij anders vermeld - plaats op onze vaste locatie: de nieuwbouw van het studiegebied Gezondheidszorg (tweede verdieping), VIVES, Campus Kortrijk - Doorniksesteenweg 145 - 8500 Kortrijk.  Modules die gebruik maken van digitaal leren gaan door in het SAW-gebouw, eveneens op de VIVES - Campus Kortrijk.  

 

Toelatingsvoorwaarden 

Om als cursist toegelaten te worden tot een opleiding van het HBO5, moet je voldaan hebben aan de deeltijdse leerplicht (minstens 18 jaar zijn). Daarenboven moet je beschikken over één van de volgende studiebewijzen:


•    een studiegetuigschrift van het tweede leerjaar van de derde graad van het secundair onderwijs dat minstens drie jaar behaald is.
•    een diploma van het secundair onderwijs
•    een certificaat van een opleiding van het secundair onderwijs voor sociale promotie van minimum 900 lestijden
•    een certificaat van een opleiding van het secundair volwassenenonderwijs van minimum 900 lestijden
•    een certificaat van het hoger beroepsonderwijs
•    een diploma van het hoger onderwijs voor sociale promotie
•    een diploma van het hoger beroepsonderwijs
•    een diploma van het hoger onderwijs van het korte type met volledig leerplan
•    een diploma van bachelor of master
•    een studiebewijs dat krachtens een wettelijke norm, een Europese richtlijn of een internationale overeenkomst wordt erkend als gelijkwaardig met één van de voorgaande diploma's.

Indien je niet over één van bovenstaande studiebewijzen beschikt, kan je worden toegelaten mits het afleggen van een toelatingsproef.

Met alle kandidaten, of je nu al dan niet in het bezit bent van een diploma secundair onderwijs, wordt een intakegesprek gevoerd.  Pas daarna kan je je definitief inschrijven.

Wil je graag nog je diploma secundair onderwijs behalen? Dan kan je je HBO5-opleiding combineren met de opleiding Aanvullende Algemene Vorming.

 

Vrijstellingen 

Een vrijstelling voor een module, betekent dat je deze module niet moet volgen en er ook geen examen moet van afleggen.

Je kan deze vrijstelling op twee manieren bekomen.

 • EVC: een eerder verworven competentie betekent dat je over een geheel van kennis, inzichten, vaardigheden en attitudes beschikt die relevant zijn voor een competentie in de opleiding, maar dat je om dat te staven geen studiebewijs kan voorleggen. Dit is bijvoorbeeld kennis, vaardigheden die je hebt verworven door ervaring.
 • EVK: een eerder verworven kwalificatie kan je bewijzen door middel van een binnenlands of buitenlands studiebewijs dat aangeeft dat een formeel leertraject, al dan niet binnen onderwijs, met goed gevolg werd doorlopen.  

Je kan in beide situaties voor de betrokken module(s) vrijstelling aanvragen.

Wil je hierover meer info, informeer je dan zeker bij de opleidingscoördinator.

 

Diploma 

HBO5 [Graduaat] Maatschappelijk werk 

 

Aan het werk

Als gegradueerde in het maatschappelijk werk informeer, adviseer en begeleid je mensen met een hulpvraag, bemiddel je en bied je psychosociale hulpverlening. Concreet kan je in volgende sectoren aan de slag:

 • algemeen welzijnswerk (centrum algemeen welzijnswerk; slachtofferhulp, vrouwenopvang…)
 • arbeidstrajectbegeleiding (jobcentrum…)
 • zorg voor kinderen en gezinnen (pleeggezinnendiensten,…)
 • jongerenwelzijn (opvangcentrum voor jongeren…)
 • ouderenzorg (dienstencentrum, woon- en zorgcentrum, dagcentrum…)
 • thuiszorg (diensten voor gezins- en ouderenzorg…)
 • zorg voor personen met een beperking (voorzieningen voor personen met een beperking, beschutte werkplaatsen…)
 • gezondheidszorg (sociale diensten van ziekenhuizen…)
 • geestelijke gezondheidszorg (psychiatrische ziekenhuizen, crisisopvangcentrum…)
 • integratie van minderheden (integratiecentrum voor allochtonen…)
 • onderwijs (centrum voor leerlingenbegeleiding, leerlingenbegeleiding in scholen…)

 

Informatie en inschrijving  

Voor deze opleiding kan er niet online ingeschreven worden!

We kiezen ervoor om lessen te organiseren in kleine groepen. Om de kwaliteit van onze opleiding te garanderen kan het zijn dat we het aantal inschrijvingen moeten beperken. Daarom werken wij met een aanmeldingslijst. Je meldt je in eerste instantie het best aan op onze aanmeldingslijst. Dit is nodig omdat het aantal plaatsen in onze opleiding beperkt is. Als je je aangemeld hebt, ontvang je kort erna een e-mail die meer gedetailleerd peilt naar jouw voorkeur qua traject en concrete vrijstellingen. Nadat we die informatie bekeken hebben, nodigen we je uit voor een inschrijving.

Op de infomomenten van VIVES heb je de mogelijkheid om onmiddellijk in te schrijven (onder voorbehoud van vrije plaatsen). Neem hiervoor zeker jouw identiteitskaart, eventuele attesten en hoogst behaalde diploma mee. Er wordt een lokaal ingericht speciaal over deze opleidingen en de teamleden staan er je graag te woord. 

Raadpleeg de website van VIVES voor meer info. 

Gespreide betaling is uitzonderlijk mogelijk. Op het moment van inschrijving betaal je minimum € 100. 

 

Studieprogramma: