HBO5 - Sociaal-cultureel werk

 

Leg je graag contacten met mensen? Hou je ervan je te engageren in verenigingen, sociale bewegingen en culturele instellingen? Organiseer je graag activiteiten voor en met anderen? Wil je graag, mensen samen brengen om op te komen voor een bepaald doel? Geef je graag vorming en wil je educatieve programma’s ontwikkelen? Wil je mee aan een buurt en een samenleving bouwen waar het goed (samen)leven is voor iedereen? Dan is de opleiding HBO5 [Graduaat] Sociaal-Cultureel Werk misschien op je lijf geschreven! Via een combinatie van contactonderwijs en praktijkervaring leert deze opleiding je om mensen te activeren en te stimuleren om deel te nemen aan het maatschappelijk leven.

 

Voor wie? 

We richten ons met de graduaatsopleiding sociaal-cultureel werk tot twee doelgroepen:

Volwassenen

 • die verder willen studeren en een diploma hoger onderwijs willen behalen door een combinatie van leren, werken en gezinssituatie;
 • die zich willen heroriënteren in hun beroepsleven;
 • die in de sector werken als sociaal-cultureel werker en hun professionaliteit willen zien groeien.

Jongeren

 • die na het secundair onderwijs een diploma hoger onderwijs willen behalen in een omgeving waarin de theorie onmiddellijk kan omgezet worden in de praktijk;
 • die vraag hebben naar een individueel studieprogramma, afgestemd op de eigen studiemogelijkheden;
 • die studeren willen combineren met werken.

 

Studieduur en traject

Deze opleiding duurt 4 semesters in het voltijds modeltraject. De opleiding is echter modulair opgebouwd zodat je een eigen programma kan samenstellen, flexibel en op maat. We bekijken samen wat voor jou het meest aangewezen traject is dat beantwoordt aan jouw ritme van verwerken, de mogelijkheden vanuit jouw werksituatie en je persoonlijk leven, interesses, leerwensen en leerbehoeften. 

De lessen worden gepland op één of twee vaste lesdagen per week, afhankelijk van jouw traject, aangevuld met gemiddeld 1,5 à 2 dagen praktijkervaring per week. Door deze combinatie verkeer je in de mogelijkheid om de lessen onmiddellijk te koppelen aan praktijksituaties en vice versa. Studenten die een voltijds programma opnemen, moeten rekenen op een tijdsinvestering van 4 à 5 dagen per week voor de opleiding. De trajectbegeleider helpt jou bij het opmaken van jouw studieprogramma.

De modules vinden - tenzij anders vermeld - plaats op volgende locatie: de nieuwbouw van het studiegebied Gezondheidszorg (tweede verdieping), VIVES, Campus Kortrijk - Doorniksesteenweg 145 - 8500 Kortrijk. Modules die gebruik maken van digitaal leren gaan door in het SAW-gebouw, eveneens op de VIVES - Campus Kortrijk.  

 

Toelatingsvoorwaarden 

Om als cursist toegelaten te worden tot een opleiding van het HBO, moet je voldaan hebben aan de deeltijdse leerplicht (minstens 18 jaar zijn). Daarenboven moet je beschikken over één van de volgende studiebewijzen:

•    een studiegetuigschrift van het tweede leerjaar van de derde graad van het secundair onderwijs dat minstens drie jaar behaald is.
•    een diploma van het secundair onderwijs
•    een certificaat van een opleiding van het secundair onderwijs voor sociale promotie van minimum 900 lestijden
•    een certificaat van een opleiding van het secundair volwassenenonderwijs van minimum 900 lestijden
•    een certificaat van het hoger beroepsonderwijs
•    een diploma van het hoger onderwijs voor sociale promotie
•    een diploma van het hoger beroepsonderwijs
•    een diploma van het hoger onderwijs van het korte type met volledig leerplan
•    een diploma van bachelor of master
•    een studiebewijs dat krachtens een wettelijke norm, een Europese richtlijn of een internationale overeenkomst wordt erkend als gelijkwaardig met één van de voorgaande diploma's.

Indien je niet over één van bovenstaande studiebewijzen beschikt, kan je worden toegelaten mits het afleggen van een toelatingsproef.

Met alle kandidaten, of je nu al dan niet in het bezit bent van een diploma secundair onderwijs, wordt een intakegesprek gevoerd.  Pas daarna kan je je definitief inschrijven. 

Wil je graag nog je diploma secundair onderwijs behalen? Dan kan je je HBO5-opleiding combineren met de opleiding Aanvullende Algemene Vorming.

 

Vrijstellingen 

Een vrijstelling voor een module, betekent dat je deze module niet moet volgen en er ook geen examen moet van afleggen.

Je kan deze vrijstelling op twee manieren bekomen.

 • EVC: een eerder verworven competentie betekent dat je over een geheel van kennis, inzichten, vaardigheden en attitudes beschikt die relevant zijn voor een competentie in de opleiding, maar dat je om dat te staven geen studiebewijs kan voorleggen. Dit is bijvoorbeeld kennis, vaardigheden die je hebt verworven door ervaring.
 • EVK: een eerder verworven kwalificatie kan je bewijzen door middel van een binnenlands of buitenlands studiebewijs dat aangeeft dat een formeel leertraject, al dan niet binnen onderwijs, met goed gevolg werd doorlopen.  

Je kan in beide situaties voor de betrokken module(s) vrijstelling aanvragen.

Wil je hierover meer info, informeer je dan zeker bij de opleidingscoördinator.

 

Diploma 

HBO5 [Graduaat] Sociaal-Cultureel Werk 

 

Aan het werk

Als gegradueerde in het sociaal-cultureel werk ga je aan de slag als activator en motivator van mensen om deel te nemen aan het maatschappelijk leven.  Je geeft als het ware een stem aan maatschappelijk kwetsbare groepen. Je voert educatief, participatief vormingswerk uit in de brede culturele sector of in de sector buurt- en samenlevingsopbouw. Concreet kan je aan de slag bij:

 • jeugdwerk: jeugdbewegingen, jeugdhuizen, jeugdwerk met maatschappelijk kwetsbare jongeren en kinderen, gemeentelijke jeugddiensten, vakantie- en speelpleinwerkingen
 • volwassenenwerk: bewegingen, verenigingen, vorming plus-centra, instellingen voor bijzondere doelgroepen, vormingscentra van vakbewegingen, lokale dienstencentra voor ouderen, centra voor gezondheidsvoorlichting, ngo’s rond specifieke thema’s (noord-zuid en milieu...), werkingen naar specifieke doelgroepen (mensen met een beperking of organisaties voor mensen in armoede...)
 • cultureel werk: culturele centra, educatieve diensten van musea, bibliotheken, sociaalartistieke projecten, gemeentelijke cultuur- of vrije tijdsdiensten
 • samenlevingsprojecten: initiatieven voor streek en/of buurtontwikkeling en buurthuizen.

 

Informatie en inschrijving  

Voor deze opleiding kan er niet online ingeschreven worden!

We kiezen ervoor om lessen te organiseren in kleine groepen. Om de kwaliteit van onze opleiding te garanderen kan het zijn dat we het aantal inschrijvingen moeten beperken. Daarom werken wij met een aanmeldingslijst. Je meldt je in eerste instantie het best aan op onze aanmeldingslijst. Als je je aangemeld hebt, ontvang je kort erna een e-mail die meer gedetailleerd peilt naar jouw voorkeur qua traject en concrete vrijstellingen. Nadat we die informatie bekeken hebben, nodigen we je uit voor een inschrijving. 

Op de infomomenten van VIVES heb je de mogelijkheid om onmiddellijk in te schrijven (onder voorbehoud van vrije plaatsen). Neem hiervoor zeker jouw identiteitskaart, eventuele attesten en hoogst behaalde diploma mee. Er wordt een lokaal ingericht speciaal over deze opleidingen en de teamleden staan er je graag te woord. 

Raadpleeg de website van VIVES voor meer info. 

Gespreide betaling is uitzonderlijk mogelijk. Op het moment van inschrijving betaal je minimum € 100. 

 

Studieprogramma: