Agogisch project

 

cvo MIRAS wil mensen versterken en verrijken. We willen hen daarbij breed en duurzaam vormen. Op die manier nemen we onze maatschappelijke rol op in het levenslang en levensbreed leren. In al onze opleidingen en los van de reden waarom een cursist bij cvo MIRAS een opleiding volgt willen we hier constant op inzetten.

De kernopdrachten die cvo MIRAS bij het aanbieden van onderwijs nastreeft zijn:

  1. Persoonlijke en/of professionele ontwikkeling van cursisten stimuleren
  2. Talenten ontwikkelen en regisseren
  3. Cursisten begeleiden
  4. Een goed leer- en leefklimaat nastreven

Deze vier kernopdrachten vormen het bestaansrecht van cvo MIRAS en zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. In dit primair proces zetten we de cursist centraal. Vertrekkend vanuit de interesses van de cursist werken we competentiegericht. De motor van het competentiegericht onderwijs is de leerkracht die binnen MIRAS als gepassioneerd professional de vier kernopdrachten nastreeft.

 

Persoonlijke en/of professionele ontwikkeling van cursisten stimuleren

cvo MIRAS wil cursisten kennis, vaardigheden en attitudes bijbrengen zodat ze voorbereid zijn op de arbeidsmarkt, het vervolgonderwijs en het verdere leven.

We dagen leerkrachten uit om in hun lesgeven gebruik te maken van levensechte situaties en de buitenwereld binnen te brengen in het leerproces. Zo zorgen ze ervoor dat wat cursisten tijdens de opleiding in het centrum verwerven, betekenis krijgt en ingezet kan worden in andere contexten, buiten het centrum (transfer).

Competentiegericht onderwijs veronderstelt permanente evaluatie. We evalueren niet alleen om het leren en de vorderingen van de cursist te beoordelen (summatieve evaluatie). Daarnaast hechten we bij cvo MIRAS veel belang aan tussentijds en tussendoor evalueren (formatieve evaluatie). Deze formatieve evaluatie heeft vooral te maken met observeren en feedback geven. Zo willen we de cursisten informeren over hun leerproces en hen hierin optimaal begeleiden. Dit geeft cursisten én leerkrachten de kans om bij te sturen waar nodig en verhoogt de kans op positieve leerervaringen. We baseren ons steeds op de leerdoelen die opgenomen zijn in de leerplannen van de verschillende opleidingen. Als een cursist de leerdoelen bereikt heeft, ontvangt hij daarvoor een kwalificatie ( bv. diploma, certificaat, deelcertificaat, … ).

 

Talenten ontwikkelen en regisseren

Binnen cvo MIRAS werken we talent- en ambitiegedreven. Cursisten krijgen binnen cvo MIRAS de kans te laten zien wat ze kunnen en willen. Ze worden daarbij uitgedaagd en ondersteund, afhankelijk van hun mogelijkheden. Elke cursist kan zijn talenten op eigen tempo maximaal ontplooien. De leerkrachten laten zich hierdoor verwonderen. Binnen het competentiegericht onderwijs ontdekken, oriënteren en coachen zij de talenten van de cursisten.

 

Cursisten begeleiden

cvo MIRAS wil cursisten, rekening houdend met hun beginsituatie, optimaal begeleiden in hun leer- en ontwikkelingsproces. Dit veronderstelt dat leerkrachten op een competentiegerichte manier gebruik maken van verschillende onderwijsactiviteiten en didactische werk- en evaluatievormen.

Via trajectbegeleiding bepalen we, samen met de individuele cursist, wat voor hem of haar de ideale leerweg is. Dit kan ook inhouden dat we, indien nodig, de cursist doorverwijzen naar andere centra of instanties.

Onderwijs binnen cvo MIRAS beperkt zich niet alleen tot het lesgebeuren maar zet ook in op het algemeen welzijn van de cursist. Diversiteit in een groep cursisten zien we als een meerwaarde waar we als centrum positief mee om gaan.

 

Een goed leer- en leefklimaat nastreven

cvo MIRAS heeft een leer- en leefklimaat waarin welbevinden de voedingsbodem is voor leren. Dit veronderstelt het opbouwen van een duurzame relatie in een klimaat van veiligheid en vertrouwen. Zonder tevreden centrummedewerkers hebben we geen tevreden cursisten. Daarom is de betrokkenheid van alle belanghebbenden een must.

Binnen het competentiegericht onderwijs stimuleren we het delen van ervaringen en expertise. Het leren van en met elkaar staat centraal in de relatie tussen leerkracht en cursist, maar ook tussen leerkrachten en cursisten onderling.