Educatief verlof

Onder voorbehoud van decretale wijzigingen.

 

1. Wat is betaald educatief verlof (B.E.V.)?

Wanneer je een opleiding in een centrum voor volwassenenonderwijs volgt, heb je soms de mogelijkheid om extra verlof zonder loonverlies te krijgen. Je kan deze aanvullende vakantiedagen gebruiken om bv. de lessen te volgen of om thuis te studeren. Je werkgever ondervindt hiervan geen enkel financieel nadeel want deze dagen worden door de overheid aan hem terugbetaald.

Betaald educatief verlof is een gewaarborgd recht dat aan de werknemer moet toegestaan worden. Je werkgever kan in principe geen enkele reden inroepen om het B.E.V. te weigeren of de duur ervan te beperken, op voorwaarde dat de gevolgde opleiding voldoet aan de wettelijke voorwaarden en dat de organisatie van het werk niet in het gedrang komt.

Goed om te weten:

 • De gevolgde opleiding moet minimum 32 uur per schooljaar omvatten.
 • Er moet geen rechtstreeks verband zijn tussen de opleiding die je wil volgen en je eigenlijke beroep. Zo kun je bijvoorbeeld een opleiding Russisch volgen en daar B.E.V. voor krijgen, ook al heb je voor je werk helemaal geen Russisch nodig.
 • Wie zijn aanvraag voor B.E.V. heeft ingediend, geniet van een zekere bescherming tegen ontslag. M.a.w. het feit dat je B.E.V. neemt, kan nooit een reden voor ontslag zijn.

 

2. Wie heeft er recht op betaald educatief verlof (B.E.V.)?

Om recht te hebben op B.E.V. moet je als werknemer voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • tewerkgesteld zijn in de privé-sector of een contractueel werknemer zijn bij een autonoom overheidsbedrijf (NMBS, Belgacom, De Post). Zijn dus uitgesloten: werknemers tewerkgesteld bij de Staat, de Gemeenschappen, de gewesten, de provincies, de gemeenten, de OCMW’s en de intercommunales, en ook het onderwijzend personeel.
 • voltijds tewerkgesteld zijn (bij één of meerdere werkgevers)
 • deeltijdse werknemers hebben vaak ook recht op een aantal uren B.E.V. Informeer hiervoor bij je werkgever. Raadpleeg ook www.meta.fgov.be.

 

3. Hoeveel loon krijg ik bij betaald educatief verlof?

Je vindt een up-to-date antwoord op www.meta.fgov.be.

 

4. Geven alle opleidingen in ons centrum recht op B.E.V.?

Nee, er is geen recht op B.E.V. voor volgende opleidingen (onder voorbehoud van wettelijke wijzigingen tijdens het schooljaar):

 • Kortlopende ICT-opleidingen (5 weken)
 • Schilderen
 • Mode
 • Breien
 • Wijnkennis
 • Nagerechten

 

5. Op hoeveel uren betaald educatief verlof heb ik recht?

Je hebt het recht om op het werk afwezig te zijn gedurende het aantal uren dat overeenstemt met dat van de gevolgde cursussen, maar met een maximum. Een lesperiode van 50 minuten geeft recht op 1 uur (60 minuten) B.E.V.

  Gewone maxima Maxima als beroepsopleiding (knelpuntenberoep,1ste diploma HSO)*
  Cursusuren vallen niet samen met arbeidstijd Cursusuren vallen samen met arbeidstijd  
Taalopleidingen voor één of meerdere taalcursussen

80

80

80

Alle andere opleidingen voor één of meerdere cursussen

100

120

180

* meer info kan je verkrijgen op onze secretariaten.

Bij een laattijdige inschrijving wordt het aantal verlofuren verminderd met het aantal lesuren dat al voorbij is.

 

6. Wanneer kan ik dat verlof opnemen?

De planning van deze extra dagen verlof moet altijd in overleg met de werkgever gebeuren. Hij mag je verlof op een bepaald moment weigeren, als de werkplanning op jouw afdeling hierdoor in het gedrang zou komen.

Het educatief verlof moet opgenomen worden tussen het begin van de cursus en het einde van de examenperiode, met uitzondering van alle schoolvakanties en vakantiedagen. M.a.w. je kan geen dagen B.E.V. nemen in bv. de kerst- of krokusvakantie, of na het officiële einde van je cursus.

Als je niet in je examen zou slagen en je krijgt een kans op een herexamen, kan je B.E.V. verlengd worden tot het einde van deze periode, op voorwaarde dat je ook echt aan de herexamens deelneemt. In dit geval moet je zeker een attest aan je werkgever bezorgen waarin we de data van de tweede examentijd vermelden.

 

7. Hoeveel keer mag ik maximaal afwezig zijn?

Wie gebruik maakt van B.E.V., dient de cursussen heel stipt te volgen. De overheid eist dat wij je aanwezigheid nauwkeurig controleren.

Je mag niet meer dan 10 % per trimester ongewettigd afwezig zijn. Dit percentage wordt berekend op het werkelijk aantal gegeven lesuren, in periodes van drie maand. Ben je toch meer dan 10% ongewettigd afwezig gebleven, dan verlies je het recht op B.E.V. voor een periode van 6 maanden, en kan je werkgever het ten onrechte uitbetaald loon van jou terugvorderen!

Als gewettigde afwezigheden aanvaarden we:

 • Een medisch attest op naam van de cursist 
 • Een medisch attest op naam van een familielid die woont onder hetzelfde dak van de cursist 
 • Attest afgeleverd door de werkgever ondertekend en voorzien van een stempel 
 • Wegens staking
 • Wegens uitzonderlijke weersomstandigheden
 • Om een familieraad bij te wonen
 • Om een begrafenis of huwelijksplechtigheid bij te wonen van een bloed- of aanverwant in de 1e of 2e graad of van een persoon die onder hetzelfde dak woont als jezelf
 • Omstandigheidsverlof naar aanleiding van een geboorte of adoptie van een eigen kind 
 • Als het centrum door overmacht onbereikbaar of ontoegankelijk is 
 • Om voor de rechtbank te verschijnen na een oproeping of een dagvaarding 
 • Als gevolg van maatregelen in het kader van de jongerenwelzijn en de jeugdbescherming 
 • Om de wettelijk vastgelegde feestdagen te beleven die inherent zijn aan je levensbeschouwelijke overtuiging 
 • Afwezigheden om andere redenen vooraf bij de directie aangevraagd en goedgekeurd

Alle afwezigheden moeten met schriftelijke verantwoordingsbewijzen worden gestaafd  door het attest binnen de 7 kalenderdagen aan het secretariaat te bezorgen. Attesten die later worden ingediend, worden niet meer aanvaard als gewettigde afwezigheid voor educatief verlof.

Alle wettigingen worden met de juiste code op je overzichtsblad aangeduid.

 

8. Wat gebeurt er als ik de opleiding stopzet of niet slaag?

Als je de cursus wil stopzetten, meld je dit onmiddellijk op het secretariaat. Op dat moment wordt ook je B.E.V. stopgezet en onze medewerkers maken voor je werkgever een nieuw attest van nauwgezetheid, met de juiste datum van de stopzetting van de cursus. Je hebt dan 5 dagen om je werkgever hierover in te lichten.

 

9. Kan ik mijn B.E.V. verliezen?

Ja,

 • als je zelf de cursus stopzet,
 • als je meer dan 10 % ongewettigd afwezig bent geweest (per trimester gerekend vanaf de startdatum van de cursus!), stel je cursus start in september en eindigt in januari, dan mag je 10% van de lessen afwezig zijn in de periode september-oktober-november en 10% in de periode december-januari. Als er dus bv. 10 lessen zijn in september-oktober-november, dan kan je 1 les afwezig zijn, aangezien de periode december-januari korter is en bv. maar 6 lessen, dan betekent dit dat je in die periode niet mag afwezig zijn.
 • als je een winstgevende activiteit tijdens je B.E.V. uitoefent,
 • als je 2 maal eenzelfde cursus volgt zonder te slagen, dan verlies je definitief het recht op B.E.V. voor die cursus.

Het kan dan gebeuren dat de werkgever ten onrechte loon voor B.E.V. heeft toegekend. In dit geval kan de werkgever geen terugbetaling bekomen vanwege het ministerie. De werkgever heeft dan een periode van 3 jaar om het ten onrechte betaalde loon terug te vorderen van de werknemer.

 

10. Hoe vraag ik betaald educatief verlof aan?

 1. Je meldt je aanvraag voor B.E.V duidelijk bij je inschrijving aan de balie.
 2. Onze medewerkers maken je aanvraag B.E.V. klaar voor je werkgever. Je krijgt die tijdens één van de eerste lessen van je leerkracht.
 3. Je bezorgt het originele aanvraagformulier voor 31 oktober persoonlijk aan je werkgever. Dit kan persoonlijk, aangetekend of tegen ontvangstbewijs.

Als je na 31 oktober nog zou inschrijven of je verandert van werkgever in de loop van het schooljaar, moet je de aanvraag B.E.V. binnen de 15 dagen aan je werkgever afgeven.

 

11. Waar vind ik meer uitgebreide informatie over B.E.V.?

Nog meer informatie (bv. over loon en terugbetaling) kan je vinden op de website van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.

Lees zeker ook de uitgebreide brochure Wegwijs in het betaald educatief verlof. Heb je nog specifieke vragen dan kan je mailen naar educatief.verlof@meta.fgov.be.