Premies en kortingen

Onder voorbehoud van decretale wijzigingen.

 

1. Premie voor diplomagerichte opleiding

Wanneer je een diploma hebt behaald van een zogenaamde diplomagerichte opleiding kan je in aanmerking komen voor een premie.

 

Voor welke opleidingen kan ik een premie aanvragen?

De premie is alleen van toepassing voor zogenaamde diplomagerichte opleidingen. Dit zijn beroepsgerichte opleidingen die in combinatie met de opleiding aanvullende algemene vorming, leiden tot een diploma secundair onderwijs. Bekijk lijst van diplomagerichte opleidingen.

 

Wanneer kan ik een premie aanvragen?

De voorwaarden om in aanmerking te komen zijn:

 • Via het volwassenenonderwijs voor de eerste keer een diploma secundair onderwijs behalen. Met andere woorden, cursisten die in het verleden een diploma secundair onderwijs hebben behaald, komen niet in aanmerking voor de premie.
 • Eén van de diplomagerichte beroepsopleidingen of de HBO5-opleidingen in combinatie met de (gratis) opleiding Aanvullende Algemene Vorming (AAV) beëindigen.

 

Hoe kan ik de premie aanvragen?

Meer informatie over het aanvragen van de premie kan je hier terugvinden.

 

2. Opleidingspremies voor bedienden

Ben je bediende in een ANPCB-bedrijf en volg je, op eigen kosten, een beroepsopleiding buiten de werkuren?

Cevora betaalt je de inschrijvingskosten geheel of gedeeltelijk terug via individuele vormingspremies en dit onder bepaalde voorwaarden.

Meer informatie vind je op de website van Cevora.

 

3. Premie voor werknemers in de horeca

Als je een cursus volgt in het studiegebied voeding kan je een premie aanvragen ter waarde van de helft van het inschrijvingsgeld.

Je moet wel voldoen aan enkele voorwaarden.

 • Tewerkgesteld zijn als werknemer in de horecasector PC 302 bij de start van de cursus en op het moment dat de aanvraag wordt ingediend.
 • De aanvraag indienen na het beëindigen van de cursus en voor de start van het nieuwe schooljaar.
 • Geslaagd zijn voor de cursus.

Aanvraagformulier premie volwassenenonderwijs en meer info op Fan van Horeca

 

4. Volledige vrijstelling van inschrijvingsgeld

Dat kan op basis van volgende attesten:

 

 • De vrijstelling van het inschrijvingsgeld wordt toegekend op basis van attesten die je meebrengt op moment van inschrijving. Het is aan te raden zelf een kopie van je attest(en) te bewaren.
 • De attesten mogen – om geldig te zijn - op het ogenblik van de inschrijving in een bepaald semester niet ouder zijn dan één maand en niet gedateerd zijn na de registratiedatum

De attesten met de actuele situatie moeten bij iedere inschrijving opnieuw ingediend worden !!

 

VOLLEDIGE VRIJSTELLING VAN INSCHRIJVINGSGELD

Wie ?

Welk attest ?

Waar opvragen ?

Je ontvangt een leefloon of inkomen via maatschappelijk dienstverlening
(Artikel 60 komt niet in aanmerking)

‘Attest ontvanger leefloon’
‘Attest ontvanger maatschappelijke dienstverlening’

Bij jouw OCMW

Je bent ten laste van iemand die een leefloon of inkomen via maatschappelijk dienstverlening ontvangt (vader/moeder/echtgenoot … die niet ouder is dan 65 jaar)

‘Attest ontvanger leefloon’

‘Attest ontvanger maatschappelijke dienstverlening’

én

‘Verklaring op eer’

Bij jouw OCMW

 

Te verkrijgen op het secretariaat

Je krijgt materiële hulp als asielzoeker

‘Attest verblijf materiële opvang vluchtelingen’

Bij de instantie die de materiële hulp verleent : OCMW, Rode Kruis, Vluchtelingenwerk Vlaanderen, …

Je hebt een inburgeringscontract ondertekend of hebt al een inburgeringsattest of EVC-attest behaald en wil een opleiding NT2 richtgraad 1 of 2 volgen.

/

/

Je bent 15 jaar en doorverwezen door een secundaire school om Nederlands te leren

Verklaring van secundaire school

Via de secundaire school

Je bent een cursist met een attest van een sociaal verhuurkantoor, enkel voor richtgraad 1

Attest van een sociaal verhuurkantoor

Bij sociaal verhuurkantoor

Je ontvangt een wachtuitkering of werkloosheidsuitkering én je volgt de opleiding in een door VDAB erkend traject naar werk (met VDAB-contract)

‘Aanvraag van vrijstelling van het inschrijvingsgeld in het Volwassenenonderwijs’

Bij het secretariaat (contract) en via VDAB (*)

Je bent een niet-werkende verplicht ingeschreven werkzoekende en hebt nog geen recht op een wachtuitkering

‘Aanvraag van vrijstelling van het inschrijvingsgeld in het Volwassenenonderwijs’

Bij de werkwinkel of via de VDAB-site bij ‘Mijn Loopbaan’ (*)

Je volgt deeltijds secundair beroepsonderwijs in combinatie met een bijkomende opleiding in het volwassenenonderwijs

‘Aanvraag van vrijstelling van het inschrijvingsgeld in het Volwassenenonderwijs’

Bij de werkwinkel of via de VDAB-site bij ‘Mijn Loopbaan’ (*)

Je verblijft in één van de Belgische strafinrichtingen

‘Attest van de directie van de strafinrichting’

/

Je schrijft in voor de opleiding Ervaringsdeskundige in de armoede en sociale uitsluiting

/

/

Je schrijft in voor een opleiding in het studiegebied Algemene vorming

/

/

 

(*) Je kan zelf het noodzakelijke VDAB-attest thuis afdrukken. Je hoeft dus niet meer naar een werkwinkel te gaan. Het attest staat op de VDAB-site automatisch klaar in Mijn loopbaan, als je voldoet aan de voorwaarden. Je vindt de link Aanvraag CVO-attest op de startpagina van Mijn loopbaan. Het attest is al voor je ingevuld, je moet enkel nog de naam van de opleiding invullen en het attest ondertekenen.

 

5. Gedeeltelijke vrijstelling van inschrijvingsgeld

Het tarief van 0,60 euro per lestijd geldt standaard voor een cursus Nederlands tweede taal (NT2).

Het tarief van 0,30 Euro per lestijd is van toepassing als je één van volgende attesten kunt voorleggen:

 • De vrijstelling van het inschrijvingsgeld wordt toegekend op basis van attesten die je meebrengt op moment van inschrijving. Het is aan te raden zelf een kopie van je attest(en) te bewaren.
 • De attesten mogen – om geldig te zijn - op het ogenblik van de inschrijving in een bepaald semester niet ouder zijn dan één maand en niet gedateerd zijn na de registratiedatum

De attesten met de actuele situatie moeten bij iedere inschrijving opnieuw ingediend worden!

 

 

GEDEELTELIJKE VRIJSTELLING VAN INSCHRIJVINGSGELD

Wie ?

Welk attest ?

Waar opvragen ?

Je ontvangt een wachtuitkering of werkloosheidsuitkering (en volgt de opleiding zonder VDAB-contract)

‘Aanvraag van vrijstelling van het inschrijvingsgeld in het Volwassenenonderwijs’

Bij de werkwinkel of via de VDAB-site bij ‘Mijn Loopbaan’ (*)

Je bent ten laste van iemand die een wachtuitkering of werkloosheidsuitkering ontvangt (vader/moeder/echtgenoot … die niet ouder is dan 65 jaar)

‘Aanvraag van vrijstelling van het inschrijvingsgeld in het Volwassenenonderwijs’ op naam van de persoon van wie je ten laste bent

En

‘Verklaring op eer’

Bij de werkwinkel of via de VDAB-site bij ‘Mijn Loopbaan’(*)

 

 

 

Bij het secretariaat

Je bent voor ten minste 66% arbeidsongeschikt (ziekte of invaliditeitsuitkering) en niet gepensioneerd

Attest op jouw naam

Bij jouw mutualiteit, vakbond of andere erkende instantie

Je bent ten laste van iemand die voor ten minste 66% arbeidsongeschikt is (ziekte of invaliditeitsuitkering) (vader/moeder/echtgenoot … die niet ouder is dan 65 jaar)

 

Attest, op naam van wie je ten laste bent

én

‘Verklaring op eer’

Bij jouw mutualiteit, vakbond of andere erkende instantie

 

Bij het secretariaat

Je hebt recht op een integratietegemoetkoming aan gehandicapten (verminderde zelfredzaamheid)

Attest op jouw naam

Bij de Geneeskundige Raad voor Invaliditeit van het RIZIV

Je bent ten laste van iemand die recht heeft op een integratietegemoetkoming aan gehandicapten (vader/moeder/echtgenoot … die niet ouder is dan 65 jaar)

Attest, op naam van wie je ten laste bent

én

‘Verklaring op eer’

Bij de Geneeskundige Raad voor Invaliditeit van het RIZIV

 

Bij het secretariaat

Je bent ingeschreven bij het VAPH (ook geldig na 65 jaar)

Attest op jouw naam

Bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (FOD Sociale Zekerheid)

Je bent ten laste van iemand die ingeschreven is bij het VAPH

(vader/moeder/echtgenoot … die niet ouder is dan 65 jaar)

Attest, op naam van wie je ten laste bent

én

‘Verklaring op eer’

Bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (FOD Sociale Zekerheid)

 

Bij het secretariaat

Je verdienvermogen is verminderd tot één derde of minder

Attest op jouw naam

Bij de bevoegde overheidsdienst

Je bent ten laste van iemand van wie het verdienvermogen is verminderd tot één derde of minder

Attest, op naam van wie je ten laste bent

én

‘Verklaring op eer’

 

 

 

Bij het secretariaat

Je een vermindering van zelfredzaamheid hebt van ten minste 7 punten (onbeperkt geldig)

Attest op jouw naam

Bij de bevoegde overheidsdienst

Je bent ten laste van iemand van wie de mate van zelfredzaamheid verminderd is met ten minste 7 punten

Attest, op naam van wie je ten laste bent

én

‘Verklaring op eer’

 

 

 

Bij het secretariaat

Je volgde de voorbije 2 schooljaren een opleiding van ten minste 120 lestijden  in een Centrum voor Basiseducatie

Bewijs

Bij het Centrum voor Basiseducatie waar je de opleiding gevolgd hebt

Je bent een niet verplicht ingeschreven SWT’er

 

Bewijs van je werkloosheidsuitkering met expliciete melding van SWT-statuut

Bij RVA of vakbond

Je bent ambtenaar en ambtshalve vervroegd op pensioen gesteld wegens gezondheidsredenen (-65 jaar)

Attest waaruit de tewerkstelling als ambtenaar en vervroegde op pensioenstelling blijkt.

Bij werkgever (federale pensioendienst FPD)

 

6. Aanmoedigingspremie

Opleidingskrediet

Wie tijdskrediet opneemt i.f.v. het volgen van een opleiding, kan hiervoor een aanmoedigingspremie aanvragen.

 

Voorwaarden

 • Tijdskrediet al verkregen hebben (voltijds of deeltijds)
 • Een opleiding volgen van minimum 120 uren op jaarbasis
 • Indien de opleiding langer loopt dan 2 jaar kan je na die eerste 2 jaren nog een premie aanvragen als je:
  • ‘tweedekansonderwijs’ volgt: onderwijs om iemand die ouder is dan 18 een (hoger) diploma secundair onderwijs te laten behalen
  • een opleiding volgt die leidt naar een knelpuntberoep (op de lijst van de rva)

Stel jouw vraag aan de overheid ! Bel gratis 1700 of surf naar www.vlaanderen.be.

Je kan het aanvraagformulier bekomen door:

 • dit te downloaden van de website www.vlaanderen.be/werk bij aanmoedigingspremies
 • of aan te vragen via bovenstaand telefoonnummer.
 • af te halen op het onthaal

 

7. VDAB-beroepsopleiding 

De opleidingen Verzorgende/Zorgkundige, Opvoed(st)er Jeugd- en Gehandicaptenzorg, Huishoudhulp, HBO5 Orthopedagogie en Ervaringsdeskundige in de armoede en sociale uitsluiting zijn door de VDAB erkend als beroepsopleiding.

Cursisten die aan de vooropgestelde voorwaarden voldoen komen in aanmerking voor een aantal ondersteunende maatregelen (inschrijvingsgeld en cursusgeld worden terugbetaald en je komt in aanmerking voor het krijgen van vergoedingen, zoals verplaatsingsvergoeding, kinderopvangvergoeding, ...).

Meer informatie kan je hier terugvinden. 

 

8. Actie 'Succes met je studies' 

Wanneer heb je recht op deze tussenkomst? 

 • Je volgt één van de volgende opleidingen in een centrum voor volwassenenonderwijs.

op niveau van secundair volwassenenonderwijs waardoor je een certificaat behaalt

op niveau van hoger beroepsonderwijs waardoor je een graduaatsdiploma behaalt

Begeleider Buitenschoolse Kinderopvang

Bibliotheekwezen doc informatiekunde

Begeleider in de kinderopvang

Boekhouden

Boekhoudkundig bediende

Informatica

Educatief kinderwerker

Informatica: Netwerkbeheer

Informatica: Computer-, besturingssystemen & netwerken

Informatica: Programmeren

Interculturele medewerker

Maatschappelijk werk

Jeugd- en gehandicaptenzorg

Orthopedagogie

Meertalig polyvalent bediende

Personeelswerk

Secretariaatsmedewerker

Seniorenconsulentenvorming

Verzorgende

Sociaal-cultureel werk

Webdesigner

Syndicaal werk

Webontwikkelaar

Telecommunicatietechnieken

Webserverbeheerder

Tolk voor doven

Zorgkundige

 

 
 • En je hebt een arbeids-, vrijwilligers- of stageovereenkomst bij een vzw die behoort tot één van de volgende paritaire comités
  • PC 319.01 of de Vlaamse Opvoedings- en Huisvestingssector (bijzondere jeugdzorg, sector van de zorg voor personen met een handicap, CKG, CIG, algemeen welzijnswerk, …)
  • PC 329 of de Vlaamse socioculturele sector (socioculturele verenigingen, …)
  • PC 331 of de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector (kinderopvang, geestelijke gezondheidszorg, …)

Opgelet: je werkgever of stageplaats moet behoren tot PC 319.01, PC 329 of PC 331. Organisaties uit de openbare sector, onderwijs, … komen NIET in aanmerking. Dus geen OCMW’s, geen scholen, … Je aanvraag komt ook niet in aanmerking als je stage loopt als onthaalouder aangesloten bij een dienst voor onthaalouders in het statuut “sui generis”.

 • Je zorgt ervoor dat je aanvraag ten laatste op 31 maart 2019 is ingestuurd (postdatum telt) en dat de 3 delen van het aanvraagformulier volledig en correct zijn ingevuld en ondertekend. Is bijvoorbeeld je rekeningnummer niet juist, gaf je werkgever geen rsz-nummer op of ontbreekt de stempel van jouw school, dan ontvang je geen tussenkomst.

 

Hoeveel  krijg je maximaal terugbetaald?

Je ontvangt maximaal een tussenkomst van 150 euro in het inschrijvingsgeld en maximaal 50 euro in het schoolgeld op voorwaarde dat je deze kosten effectief betaalde aan het cvo. Betaalde je minder dan 150 en/of 50 euro, dan beperken we de tussenkomst uiteraard tot het betaalde bedrag.

Geldige aanvragen die binnen zijn voor 15 december 2018, betalen we eind december-begin januari uit. De andere aanvragen (met uiterlijk 31 maart 2019 als postdatum) betalen we ten laatste begin juni uit.

 

Download het aanvraagformulier hier